Zoeken

Vindsubsidies

Blogs over subsidies, bedrijven en projecten

Categorie

Blogs

Blogs

Doorstaat uw WBSO-administratie een controle van RVO? Met deze tips moet het lukken!

BLOG – Als u ten behoeve van uw speur- en ontwikkelingswerk (S&O) gebruik maakt van de WBSO, dan heeft u vóór 1 april 2018 de gerealiseerde S&O-uren en eventueel gemaakte kosten en uitgaven uit 2017 door moeten geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Nu alle uren, kosten en uitgaven uit 2017 zijn gemeld, gaat RVO (deels steekproefsgewijs) bepalen bij welke bedrijven een controlebezoek afgelegd gaat worden. Is uw WBSO-administratie voldoende op orde om zo’n controle van RVO met succes te doorstaan? Twijfelt u, zorg dan in ieder geval voor duidelijkheid rond onderstaande zaken waar RVO geheid op let!
Continue reading “Doorstaat uw WBSO-administratie een controle van RVO? Met deze tips moet het lukken!”

Collegeonderhandelingen: welke subsidieprogramma’s ondersteunen de ambities van uw gemeente?

BLOG – Waarschijnlijk zijn ook in uw gemeente de collegeonderhandelingen in volle gang. Het moment waarop richting wordt gegeven aan de ambities en speerpunten voor de komende vier jaar. Ook het moment waarop wordt gekeken naar de financiële onderbouwing van deze plannen. Deze bestaat uit verschillende componenten, waaronder ook externe financiering vanuit de regionale, landelijke en Europese overheid. Weet u voor welke financieringsprogramma’s uw gemeente de komende jaren in aanmerking komt? Laat net als veel collega-gemeenten uw collegeplannen vrijblijvend screenen door externe subsidie- en overheidsexperts.

Vanuit Europa en de nationale overheid zijn er subsidiegelden beschikbaar gesteld waar ook gemeenten een beroep op kunnen doen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om investeringen en projecten op het gebied van werkgelegenheid, digitalisering, veiligheid, energietransitie en mobiliteit. Deze regelingen zijn niet altijd bekend binnen gemeenten, of er heerst veel onduidelijkheid over de voorwaarden en de wet- en regelgeving van deze internationale programma’s. Vindsubsidies is een ervaren partner op subsidiegebied en ondersteunt al een derde van alle Nederlandse gemeenten bij het vinden van de juiste subsidieprogramma’s voor gemeentelijke plannen en projecten. Continue reading “Collegeonderhandelingen: welke subsidieprogramma’s ondersteunen de ambities van uw gemeente?”

WBSO-vragenbrief gekregen? Voorkom afwijzing met onze gratis quickscan!

BLOG – De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is op dit moment druk bezig met de behandeling van WBSO-aanvragen. Wellicht dat u in het kader van deze behandeling een vragenbrief krijgt waarin u verzocht wordt aanvullende informatie te geven over uw project. Met deze extra informatie kan RVO vervolgens beter beslissen over het al dan niet toekennen van uw aanvraag.

De kans op het krijgen van zo’n vragenbrief lijkt overigens steeds iets groter te worden, omdat RVO kritischer dan voorheen kijkt naar zaken als de technische nieuwheid van een project en de rol en werkzaamheden van samenwerkingspartners (bijvoorbeeld zusterbedrijven).
Continue reading “WBSO-vragenbrief gekregen? Voorkom afwijzing met onze gratis quickscan!”

Gemeenteraadsverkiezingen: topthema’s milieu en verkeer sluiten aan bij Europese en nationale financieringsprogramma’s

BLOG – Duurzaamheid en milieu zijn volgens lokale politieke partijen de belangrijkste thema’s bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Dat blijkt uit een analyse onder 65 grote en kleine gemeenten van onderzoeksbureau Citisens. Deze thema’s sluiten aan bij veel Europese en nationale financieringsprogramma’s, die in de komende jaren miljoenen in kas hebben om gemeentelijke en regionale plannen op het gebied van deze topthema’s te ondersteunen.

Naast duurzaamheid en milieu scoren ook verkeer en bereikbaarheid, bijstand en zorg en woonbeleid hoog. Buiten deze thema’s spelen vooral een tegenprestatie bij een bijstandsuitkering, cameratoezicht,  cultuursubsidies en parkeerbeleid een grote rol tijdens de verkiezingen. Continue reading “Gemeenteraadsverkiezingen: topthema’s milieu en verkeer sluiten aan bij Europese en nationale financieringsprogramma’s”

Bent u bezig met een innovatieve ontwikkeling? Vraag dubbel subsidie aan!

BLOG – Voor onderzoek naar de haalbaarheid van uw innovatie, waarvoor u wellicht ook WBSO-subsidie gaat benutten, kunt u subsidie aanvragen. De regeling Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) vergoedt tot € 25.000 van de kosten van een onderzoek naar de technische of commerciële haalbaarheid van innovatie- en (product-)ontwikkelingsprojecten. Vanaf 17 april kunt u deze subsidie aanvragen.

De MIT-subsidie is al jaren razend populair onder innovatieve ondernemers. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en de ervaring leert dat het budget snel op is. Om kans te maken op de tienduizenden euro’s vergoeding voor uw haalbaarheidsonderzoek moet u eigenlijk meteen op 17 april een sterke aanvraag indienen. Wij kunnen u helpen. Hoe werkt het? Continue reading “Bent u bezig met een innovatieve ontwikkeling? Vraag dubbel subsidie aan!”

Voldoende speelruimte binnen de WBSO? Schuif slim met uren en kosten!

BLOG – Als u ten behoeve van uw speur- en ontwikkelingswerk (S&O) gebruik maakt van de WBSO, dan kunt u met uw goedgekeurde S&O-uren en -kosten schuiven. Hoe kunt u daar in het begin van het jaar het beste mee omgaan?

De WBSO-regelgeving bepaalt dat uren en kosten die voor een bepaalde periode zijn toegekend maar nog niet gerealiseerd zijn, later in het kalenderjaar alsnog gemaakt mogen worden.
Continue reading “Voldoende speelruimte binnen de WBSO? Schuif slim met uren en kosten!”

Uw collegeplannen financieel onderbouwd met een overzicht van actuele en toekomstige subsidieprogramma’s

BLOG – De Gemeenteraadsverkiezingen 2018 staan voor de deur en zullen ongetwijfeld ook binnen uw gemeente voor verschuivingen zorgen binnen het college van B&W. Het opstellen van de nieuwe collegeplannen na de verkiezingen is een verantwoordelijke klus. Een stevige financiële onderbouwing daarbij is van essentieel belang. Heeft u als gemeente alle geldstromen in beeld? Ook alle subsidie- en financieringsprogramma’s van provinciale, landelijke en Europese instanties?

Financieringen, die via deze programma’s zijn aan te vragen, kunnen bepalend zijn voor het laten slagen van de ambities en speerpunten van uw gemeente. En kunnen zelfs al vóórafgaand aan het definitieve collegeplan richting geven aan de verschillende beleidsthema’s. Het is dus als beleidsadviseur, manager of gemeentebestuurder noodzakelijk om op de hoogte te zijn van actuele themaprogramma’s en subsidiegelden. Continue reading “Uw collegeplannen financieel onderbouwd met een overzicht van actuele en toekomstige subsidieprogramma’s”

‘We hebben gemerkt dat steun van de overheid vertrouwen wekt, ook bij andere investeerders’

Herbert Berkhout over zijn succesvolle bedrijf SoundEnergy, subsidies en Vindsubsidies

Geïnspireerd door de VPRO-documentaireserie Klimaatjagers, nam architect en hogeschooldocent Herbert Berkhout in 2013 het besluit ook zelf een steentje te willen bijdragen aan een beter klimaat. Nu, slechts vijf jaar later, is hij medeoprichter en CEO van het veelbelovende SoundEnergy, dat met een ingenieus systeem om gebouwen te koelen met warmte, op het punt staat de internationale markt te veroveren. Hij vertelt graag hoe subsidies zijn onderneming verder hebben geholpen. SoundEnergy maakte onder meer gebruik van de subsidieregelingen MIT en EFRO.

SoundEnergy ontwikkelt een duurzaam systeem dat gebouwen met geluidsgolven kan koelen en verwarmen. Voor grote complexen, kantoren en fabrieken kan met de Thermo Acoustic Energy Converter (THEAC) tot 50% energie worden bespaard. Het systeem koelt zonder elektriciteitsverbruik, CO2-neutraal en zonder giftig koudemiddel. Het systeem wordt in binnen- en buitenland omarmd en geprezen en geniet grote belangstelling van overheden en investeerders.  Voor het onderzoek naar de haalbaarheid van dit product heeft hij de regeling Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) benut. Hoe is de reis van Herbert Berkhout begonnen, en hoe wist hij een idee om te zetten in een succesvolle business? Continue reading “‘We hebben gemerkt dat steun van de overheid vertrouwen wekt, ook bij andere investeerders’”

WBSO-realisatiemelding: voorkom deze veel gemaakte fouten!

BLOG – Als u ten behoeve van uw speur- en ontwikkelingswerk (S&O) gebruik maakt van de WBSO dan brengt dit een aantal verplichtingen met zich mee. Zo moet u jaarlijks vóór 1 april de gerealiseerde S&O-uren en eventueel gemaakte kosten en uitgaven van het voorgaande jaar doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bij deze zogeheten realisatiemeldingen kunnen echter de nodige fouten worden gemaakt, waardoor men subsidie misloopt of subsidie claimt die achteraf weer terugbetaald moet worden. Wat zijn de meest gemaakte fouten?
Continue reading “WBSO-realisatiemelding: voorkom deze veel gemaakte fouten!”

Omhoog ↑